Startsida
Aktuellt
Protokoll
Styrelsen
Lokala trafikföreskrifter
Dispensinformation
Logga in

Välkommen till Donsö Vägförenings webbsida.

Donsö Vägförening bildades den 19 mars 1957. Medlemmar är samtliga fastigheter som är belägna inom vägföreningens område. Föreningens ändamål är att ombesörja och bekosta väghållning, underhåll och skötsel av vägarna.

Till vägarna hör också erforderliga diken och vägbelysning. Beteckningen för föreningens vägar är GA:8. Väglängd: 11000 meter.


Vi är alla delägare i Donsös vägnät genom Donsö Vägförening och som sådana åligger det oss att hålla vägar och vägrenar fri från sådan växtlighet som kan hindra fri sikt för trafikanterna. Allt i enlighet med den nya lagstiftningen om vägföreningar som började gälla den 1 januari 1998.

Därför ber vi alla som har växtlighet som blivit för stor att tukta denna. Det kan gälla buskar som skymmer sikten eller trädgrenar som under den lövbärande årstiden stjäl allt ljus från gatubelysningen. Det bästa för alla parter är att fastighetsägaren utför beskärningen så att ingreppet blir i hans/hennes smak.

Naturligtvis kan vi göra detta i vägföreningens regi, och måste också göra det om inte fastighetsägaren ser till att det blir gjort, men då måste vi debitera kostnaden på fastigheten som låtit växterna bli för stora.


Donsös vägar är smala och de flesta av dem har endast tillräckligt med utrymme för exempelvis uttryckningsfordon och sopbilar. På grund av detta får ej vägbanan användas för parkering eller för uppställning av skrymmande gods.

Vi ber er respektera detta och parkera era fordon inne på tomten i stället. Vägbanan måste alltid vara fri för brådskande transporter, renhållning, plogning med mera.

Även skrymmande gods, till exempel vid byte av panna eller spis, måste tomten användas för uppställning av godset tills dess man har tid att köra bort det.


Med vänlig hälsning
Donsö Vägförening