Startsida
Aktuellt
Protokoll
Styrelsen
Lokala trafikföreskrifter
Dispensinformation
Logga in

Villkor
Generella dispenser kan efter prövning ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och inte kan lösas genom t ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt. Vid mera sällan återkommande eller enstaka transportbehov kan tillfälliga dispenser ges.

Dispensen gäller endast under förutsättning att angivna målsättningar och villkorsföreskrifter iakttas.

Dispensen innebär inte undantag från andra bestämmelser i trafikförordningen och med stöd av denna meddelade lokala trafikföreskrifter såvida inte detta särskilt angivs.

Det åligger dispensinnehavaren att informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som föreskrivs i denna dispens.

Samtliga för dispensen utfärdade dokument, registreringsbevis och lastkvitton skall vid färd medföras och vid anmaning uppvisas för polisman, vägföreningsrepresentant, personal på bilfärjan och person på Stadsdelförvaltningen.

Tillfälliga despenser utfärdas handläggs och beslutas av Donsö Vägförening.

Donsö Vägförening
Storesandsvägen 17
430 82 Donsö

Tel: 031-971254
Mobil: 0701722707

Ansökningsblankett för tillfällig dispens