Startsida
Aktuellt
Protokoll
Styrelsen
Lokala trafikföreskrifter
Dispensinformation
Logga in

Villkor
Generella dispenser kan efter prövning ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och inte kan lösas genom t ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt. Vid mera sällan återkommande eller enstaka transportbehov kan tillfälliga dispenser ges.

Dispensen gäller endast under förutsättning att angivna målsättningar och villkorsföreskrifter iakttas.

Dispensen innebär inte undantag från andra bestämmelser i trafikförordningen och med stöd av denna meddelade lokala trafikföreskrifter såvida inte detta särskilt angivs.

De generella dispenserna för företagsbilar innebär att bilarna endast får användas i tjänsten, inte för privata ärenden. Bilen ska således parkeras i anslutning till företaget eller på den nya parkeringen längs Nya vägen.

Det åligger dispensinnehavaren att informera fordonsförare och andra personer som medverkar vid transportens utförande om vad som föreskrivs i denna dispens.

Samtliga för dispensen utfärdade dokument och registreringsbevis skall vid färd medföras och vid anmaning uppvisas för polisman, vägföreningsrepresentant och personal på bilfärjan.

Tillfälliga dispenser behöver inte sökas för besökande fordon med fordonsvikt < 3,5 ton som ska framföras mellan närmast lämpliga väg till lastplats samt åter till bilfärja inom ett dygn. För andra transporter ska dispens sökas.

Företagsbil < 3,5 ton: retur inom ett dygn= ingen avgift
  retur efter ett dygn= 1 avgift
   
Tung lastbil > 3,5 ton: retur inom ett dygn = 1 avgift
  retur efter ett dygn = dubbel avgift


Avgiften bestäms årligen av Donsö vägförenings årsstämma, för närvarande 1050 kr.

Vid nybyggnation eller större renoveringar brukar det föreligga ett omfattande behov av transporter för att förse bygget med material. För att kompensera för slitaget på vägarna som byggtransporter orsakar tar vägföreningen ut en mindre avgift, för närvarande 10 000 kr.

Donsö Vägförening
Källebacken 29
430 82 Donsö

Tel: 0709-669196
donsovagforening@gmail.com

Ansökningsblankett för tillfällig dispens

Obs! Använd Adobe Acrobat Reader för att fylla i och spara formuläret som pdf.