Information

Vi är alla delägare i Donsös vägnät genom Donsö Vägförening och som sådana åligger det oss att hålla vägar och vägrenar fri från sådan växtlighet som kan hindra fri sikt för trafikanterna.

Därför ber vi alla som har växtlighet som blivit för stor att tukta denna. Det kan gälla buskar som skymmer sikten eller trädgrenar som under den lövbärande årstiden stjäl allt ljus från gatubelysningen. Det bästa för alla parter är att fastighetsägaren utför beskärningen så att ingreppet blir i hans/hennes smak. Fri höjd på 4,5 meter gäller över våra vägar. Rensa växtlighet i asfaltkanten vid din tomt annars förstörs asfaltkanten med ökade asfalteringskostnader som följd.
Naturligtvis kan vi göra detta i vägföreningens regi, och måste också göra det om inte fastighetsägaren ser till att det blir gjort, men då måste vi debitera kostnaden på fastigheten som låtit växterna bli för stora.
Donsö vägförening har beslutat följande på styrelsemötet 13 februari 2020:

Medlemmar är skyldiga att klippa sina häckar så de inte skymmer sikten i korsning, kurva eller utfart. Sex meter från korsning får häckens eller staketets höjd inte överstiga 80 cm.

Donsös vägar är smala och de flesta av dem har endast tillräckligt med utrymme för exempelvis uttryckningsfordon och sopbilar. På grund av detta får ej vägbanan användas för parkering eller för uppställning av skrymmande gods. Vi ber er respektera detta och parkera era fordon inne på tomten i stället. Vägbanan måste alltid vara fri för brådskande transporter, renhållning, plogning med mera. Även skrymmande gods, till exempel vid byte av panna eller spis, måste tomten användas för uppställning av godset tills dess man har tid att köra bort det.


Med vänlig hälsning
Donsö Vägförening

Denna webbsida kräver att cookies lagras på din enhet för att fungera. Genom att nyttja denna webbsida godkänner du att cookies lagras på din enhet.